پروژه های درس مبانی طراحی معماری - ترم اول
     در اين بخش پروژه های درس مبانی طراحی معماری در نیمسال اول سال تحصیلی ارائه می گردد.


تمرینات نوبت اول (از مهرماه تا دی ماه)ادامه‌‌ی مطلب

+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (1) طراحی معماری (ارزیابی مداد اتود)

» پروژه (1) طراحی معماری (ارزیابی مداد اتود)

 

»طرح پروژه :

باتوجه با آموخته های گذشته در زمینه طراحی معماری اعم از طراحی سه نما وپرسپکتیو که در سال دوم هنرستان آموخته اید یک مداد اتود را درنظر گرفته وتمام قطعاتی را که امکان باز کردن آن وجود دارد از هم جدا کرده و پس از ارزیابی دقیق قطعات جدا شده موارد زیر را ترسیم و ارائه نمایید :

1- برای هر یک از قطعات جداشده یک سه نما (باتوجه به درس ترسیم فنی سال دوم) رسم نموده وهر قطعه را نامگذاری کرده و سپس اندازه گذاری نمایید (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

2- قطعات جداشده مداد اتود را در یک راستا قرار داده و برای آن یک پرسپکتیو ایزومتریک انفجاری ترسیم کنید (تمامی ترسیم ها با ابزار مخصوص رسم فنی ) (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

3- از روی طرح اولیه مداد اتود (زمانی که هنوز قطعات جدا نشده است) یک طرح و پرسپکتیو طراحی نموده وسپس روی مقوای اشتنباخ ترسیم و سپس رنگ آمیزی نمایید (رنگ آمیزی میتواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح اتود را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید .

»اجرای پروژه (نمونه ها) :

پروژه (1) - طراحی معماری (سه نما اتود)

 

هنر آموز : امیر عباس زاهد                         هنرستان : بنی هاشم

67454373796176119292.jpg

پروژه (1) - طراحی معماری (پرسپکتیو انفجاری اتود)

 

هنر آموز : امیر عباس زاهد                         هنرستان : بنی هاشم

67454373796176119292.jpg

پروژه (1) - طراحی معماری (رنگ آمیزی)

هنر آموز : محمد علی جلالی                         هنرستان : بنی هاشم

67454373796176119292.jpg 

»تصاویر نمونه مداد اتود  :

67454373796176119292.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg65029981853178245444.jpg67454373796176119292.jpg

ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (2) طراحی معماری ( طراحی کنسول تلویزیون)

» پروژه (2) طراحی معماری (طراحی کنسول تلویزیون)

» طرح پروژه :

با درنظر گرفتن یک فضای معماری فرضی در اتاق نشیمن ، برای قسمتی از این فضا احتیاج به یک میز تلویزیون ودکوری با مشخصات زیر است. میز مورد نظر را طراحی نموده و نقشه های اجرایی آن را مانند نمونه، ترسیم و رنگ آمیزی نمایید : 

 

1- طراحی محلی برای قرار دادن لوازم صوتی از قبیل : پلیر های DVD و . . .

2- طراحی محلی برای قرار دادن تلویزیون ترجیحا LCD .

3- طراحی کشوهای متعدد برای وسایل .

4- طراحی فضایی برای لوازم دکوری .

 

» خواسته های پروژه :

      1- ترسیم سه نمای میز با اندازه گذاری و جدول مشخصات کامل. 

مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

      2-  ترسیم پرسپکتیو ایزوتریک. 

مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

     3- ترسیم مجدد همان پرسپکتیو با ابعادی بزرگتر در روی مقوای اشتنباخ. 

مقیاس : 1/25  (توسط میز نور یا روی شیشه پنجره : پرسپکتیو مدادی را روی شیشه چسبانده و سپس مقوای اشتنباخ را روی آن قرارداده و کپی از آن روی مقوا می کشید و سپس آن را رنگ آمیزی نموده وآماده تحویل می نمایید.)

رنگ آمیزی می تواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح کار را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید . (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

» اجرای پروژه (نمونه ها) :

شیت اول : (روی کاغذ A3) (مدادی و راپیدی روی کالک)

 سه نمای میز تلویزیون

19315836899569364468.gif

شیت دوم : (روی کاغذ A3) (مدادی و راپیدی روی کالک)

 پرسپکتیو ایزومتریک میز تلویزیون

19315836899569364468.gif

شیت سوم : (رنگ آمیزی مقوای اشتنباخ)

 رنگ آمیزی پرسپکتیو ایزومتریک میز تلویزیون

19315836899569364468.gif

 

» تصاویر نمونه میز TV  :

 

o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg
o133_TV_01.jpgo133_TV_01.jpg


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (3) طراحی معماری (طراحی مبل راحتی)
» پروژه (3) طراحی معماری (طراحی مبل راحتی)

» طرح پروژه :

     با درنظر گرفتن یک فضای معماری فرضی در اتاق نشیمن ، وبا توجه به مسایل ارگونومیکی بدن انسان یک دست مبل با میز وسط آن طراحی نموده  و نقشه های اجرایی آن را مانند نمونه، ترسیم و رنگ آمیزی نمایید : 

1- طراحی یک دست مبل  نفره شامل یک عدد 3 نفره یک عدد 2 نفره و دو عدد تک نفره.

2- طراحی وایده پردازی نسبت به محصولاتی که در بازار موجود نباشند.

3- طراحی فضاهایی برای کاربری بیشتر .

4- استفاده از المان های ایرانی در طراحی محصول.

» خواسته های پروژه  :

      1-  ترسیم سه نمای مبل با اندازه گذاری و جدول مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50 (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

      2-  ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک یا ابلیک.  مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در کاغذ A3 و مانند نمونه).

     3- ترسیم مجدد همان پرسپکتیو با ابعادی بزرگتر در روی مقوای اشتنباخ.  مقیاس : 1/25  (توسط میز نور یا روی شیشه پنجره : پرسپکتیو مدادی را روی شیشه چسبانده و سپس مقوای اشتنباخ را روی آن قرارداده و کپی از آن روی مقوا می کشید و سپس آن را رنگ آمیزی نموده وآماده تحویل می نمایید.)

رنگ آمیزی می تواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح کار را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید . (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

» اجرای پروژه (نمونه ها) :


شیت اول : (روی کاغذ A3) (مدادی و راپیدی روی کالک)

سه نمای مبل سه نفره

شیت دوم : (روی کاغذ A3) (مدادی و راپیدی روی کالک)

پرسپکتیو  مجموع همه مبل ها (1و2و3 نفره)

شیت سوم : (روی مقوای اشتنباخ) (مدادی و رنگ آمیزی روی مقوا)

رنگ آمیزی پرسپکتیو مجموع همه مبل ها (1و2و3 نفره)


» تصاویر نمونه مبل های ساخته شده :


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (4) طراحی معماری (طراحی اتاق نشیمن)
» پروژه (4) طراحی معماری (طراحی اتاق نشیمن)

» طرح پروژه :

با توجه به مطالبی که در زمینه طراحی معماری تاکنون آموخته اید یک فضای اتاق نشیمن طراحی نموده و نقشه های آن را مانند نمونه، ترسیم و رنگ آمیزی نمایید :

» خواسته های پروژه  :

1-  ترسیم پلان با اندازه گذاری و  مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

2- ترسیم پلان مبلمان با اندازه گذاری و  مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

3- ترسیم برش عمودی از محل مناسب با نیواگذاری کامل.  مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

4 - ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک یا ابلیک با مبلمان و رنگ آمیزی کامل.  مقیاس : 1/50  (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

 روش ترسیم : توسط میز نور یا روی شیشه پنجره : طرح مدادی را روی شیشه چسبانده و سپس مقوای اشتنباخ را روی آن قرارداده و کپی از آن روی مقوا می کشید و سپس آن را رنگ آمیزی نموده وآماده تحویل می نمایید.)

رنگ آمیزی می تواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح کار را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید . (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

» اجرای پروژه (نمونه ها) :

نمونه 1 :

هنر آموز : علی اسدی                    هنرستان : بنی هاشمی

g5512_2____.jpgs7669_____.jpg

نمونه 2 :

هنر آموز : مجید متقاعد                          هنرستان : بنی هاشمی

y9741___2___.jpgb6375______.jpg


نمونه 3 :

هنر آموز : هومن طوسی                               هنرستان : علم وصنعت

a4641______.jpg

نمونه 4 :

هنر آموز : کسری قربانی                            هنرستان : بنی هاشمی 93-92

a4641______.jpga4641______.jpga4641______.jpg


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (5) طراحی معماری (طراحی آشپزخانه)
» پروژه (5) طراحی معماری (طراحی آشپزخانه)

» طرح پروژه :

    با توجه به پلان اتاق نشیمن که در پروژه 4 طراحی نموده اید اکنون فضایی را برای آشپزخانه در نظر گرفته و همچنین فضایی را برای صبحانه خوری طراحی نمایید و سپس نقشه های آن را مانند نمونه، ترسیم و رنگ آمیزی نمایید :

» خواسته های پروژه  :

1-  ترسیم پلان با اندازه گذاری و  مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

2- ترسیم پلان مبلمان با اندازه گذاری و  مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

3- ترسیم برش عمودی از محل مناسب با نیواگذاری کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

4 - ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک یا ابلیک با مبلمان و رنگ آمیزی کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

 روش ترسیم : توسط میز نور یا روی شیشه پنجره : طرح مدادی را روی شیشه چسبانده و سپس مقوای اشتنباخ را روی آن قرارداده و کپی از آن روی مقوا می کشید و سپس آن را رنگ آمیزی نموده وآماده تحویل می نمایید.)

رنگ آمیزی می تواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح کار را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید . (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

» اجرای پروژه (نمونه ها) :

نمونه 1 :
هنر آموز : پرتوی     هنرستان : بنی هاشمی
l1397_02_Partovi__banihash.jpgm196_01_Partovi__banihash.jpg


نمونه 2 :
هنر آموز : مجید متقاعد    
هنرستان : بنی هاشمی

u454_03_Majid_Motegaed__b.jpgz17_04_Majid_Motegaed__b.jpg
e3168_05_Majid_Motegaed__b.jpge3168_05_Majid_Motegaed__b.jpg


نمونه 3:
هنر آموز : رادمهر امیرکمالی     هنرستان : بنی هاشمی 93-92

e3168_05_Majid_Motegaed__b.jpge3168_05_Majid_Motegaed__b.jpge3168_05_Majid_Motegaed__b.jpg
 
 

 

 

 

 


ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.
پروژه (ترم اول) طراحی معماری (طراحی یک واحد مسکونی 4 نفره)

» پروژه (ترم اول) طراحی معماری (طراحی یک واحد مسکونی 4 نفره)

 

» طرح پروژه :

زمینی با مشخصات ذکر شده در صفحه 24 کتاب مفروض می باشد 

55033451566554714885.jpg 
 
 

 

مطلوب است :

طراحی یک واحد مسکونی ویلایی برای 4 نفر با مشخصات زیر:

  1- طراحی یک پارکینگ مسقف برای ماشین

  2- طراحی 2 اتاق خواب با اندازه های متفاوت

  3- طراحی دو سرویس بهداشتی شامل یک حمام و2 توالت

  4- طراحی تراس یا بالکن برای حداقل یک جبهه بنا

  5- ایجاد اختلاف سطح توسط پله ها . حداقل سه پله

» خواسته های پروژه  :

    1-  ترسیم پلان همکف با اندازه گذاری و  مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

    2- ترسیم پلان مبلمان همکف با مشخصات کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

    3- ترسیم دو برش عمودی از محل های مناسب با نیواگذاری کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

    4- ترسیم دو نما از محل های مناسب با نیواگذاری کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

    5- ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک یا ابلیک با مبلمان و رنگ آمیزی کامل.  مقیاس : 1/50 

(تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

روش ترسیم : توسط میز نور یا روی شیشه پنجره : طرح مدادی را روی شیشه چسبانده و سپس مقوای اشتنباخ را روی آن قرارداده و کپی از آن روی مقوا می کشید و سپس آن را رنگ آمیزی نموده وآماده تحویل می نمایید.) رنگ آمیزی می تواند با هر وسیله ای باشد اما بهتر است که ابتدا سطح کار را با آبرنگ کشیده و سپس با مداد رنگی سایه زنی کنید . (تمامی ترسیمات در مقوای اشتنباخ و مانند نمونه).

» اجرای پروژه (نمونه ها) :

نمونه 1 :

هنر آموز : امیر پرتوی     هنرستان : بنی هاشمی 92-91

93316399152310145478.jpg08323429221086454618.jpg
 


نمونه 2 :
هنر آموز : مجیدمتقاعد    
هنرستان : بنی هاشمی 92-91

07242547021885312988.jpgm6352_04__Majid_Moteghaed.jpg53315154323571932400.jpg


نمونه 3 :
هنر آموز : سلگی
     هنرستان : علم وصنعت
 
18695023231828672609.jpg66701775196341290545.jpg44410792514508307707.jpg
 

نمونه 4 :
هنر آموز : هومن طوسی
     هنرستان : علم وصنعت
 
57519480081306827846.jpg97060547325905841800.jpg
 

نمونه 5 :
هنر آموز : محمد پورعلی     
هنرستان : بنی هاشمی 90-89

59832361948869930189.jpg40752968875493683411.jpg59832361948869930189.jpg

ادامه‌‌ی مطلب
+ نوشته شده توسط مجید خیابانی.

پیچک